Política de privacitat

 

Aquesta Política de Privacitat té per objecte informar els usuaris sobre la recollida i tractament de les dades personals obtingudes a través del portal etlblgaladdiens.com

L’accés i utilització del Portal implica el coneixement i l’acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de Privacitat.

 

Responsable del tractament

Identitat: ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA. (d’ara endavant, “ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA”)
CIF: G-61726220
Domicili: Plaça Margarida Xirgu, 1- 08004 Barcelona
Telèfon: 93 289 27 70
Correu electrònic: escenografs@gmail.com

 

Com recollim les dades personals?

ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA. recull informació dels Usuaris quan aquests fan ús d’aquelles funcionalitats del Portal que requereixin facilitar determinades dades personals. Concretament, ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA. registrarà la informació següent:

  • Dades facilitades a través del formulari de contacte que l’usuari interessat en obtenir informació sobre els nostres serveis o realitzar qualsevol tipus de consulta o sol·licitud facilita a ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA..
  • Dades facilitades a través de la secció “Treballa amb nosaltres”, inclosos els currículums que els usuaris ens envien.
  • Direcció de correu electrònic que faciliten els usuaris per a subscriure’s al nostre butlletí informatiu i per a rebre les nostres comunicacions.
  • Dades facilitades mitjançant l’enviament de correus electrònics a les direccions que s’identifiquen al Portal.
  • Dades facilitades mitjançant la formalització dels formularis o ús de les funcionalitats ofertes en cada moment al Portal.

L’ús dels diferents formularis i/o funcionalitats habilitades al Portal és voluntari. No obstant, alguns camps són necessaris per a atendre correctament la seva petició, per la qual cosa la negativa de l’usuari a facilitar la informació requerida als camps obligatoris impedirà a ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA  atendre la seva sol·licitud.

 

Per a quines finalitats utilitza ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA les dades personals dels usuaris?

Les dades personals que l’usuari del Portal ens faciliti mitjançant els formularis i funcionalitats habilitades al Portal seran tractades amb caràcter general amb la finalitat de facilitar la informació demanada pels usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds, així com amb qualsevol altra finalitat a la que es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes en cada moment a través del Portal.

En el cas de les dades facilitades per l’usuari a través de la Secció “Treballa amb nosaltres”, les dades seran tractades per a valorar i gestionar la seva possible participació en els processos de selecció de personal, presents o futurs, duts a terme per ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA.

Addicionalment, en aquells supòsits en que els usuaris s‘hagin subscrit al nostre butlletí informatiu, les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de remetre per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), informació i divulgació de novetats fiscals i mercantils.

 

Destinataris de les dades personals

Les dades personals dels usuaris no seran comunicades a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legals a les que estigui subjecte ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA.

 

Legitimació dels tractaments

La base legal dels tractaments és el consentiment atorgat pels usuaris prestat mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat i les caselles corresponents.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades durant el temps necessari per a atendre i gestionar la informació demanada pels usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds o complir qualsevol altra finalitat a la que es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes en cada moment a través del Portal.

En el cas de les dades personals facilitades a través de la secció “Treballa amb nosaltres”, mantindrem les dades personals durant un termini màxim d’un any. Entenem que passat aquest període, les seves dades poden no estar actualitzades, per la qual cosa procedirem a la supressió de tota la seva informació.

Si s’ha subscrit al nostre butlletí informatiu o de qualsevol altra manera ha prestat el seu consentiment per a que puguem enviar-li comunicacions informatives, mantindrem les seves dades mentre vostè no revoqui el seu consentiment.

Transcorreguts aquests terminis, les dades personals dels usuaris podran ser bloquejades i mantingudes per ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció de les mateixes. Passat aquest període, les dades personals seran esborrades per ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA.

 

Com he d’actualitzar les meves dades personals?

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA a través d’aquest Portal són certes, correctes, actuals i completes. L’usuari es fa responsable de comunicar a ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA qualsevol modificació o actualització d’aquestes, mitjançant l’enviament d’una comunicació a les direccions postals o electròniques previstes a l’apartat “Com exercito els meus drets?” i seguint les indicacions contingudes en aquest.

Què passa si facilito a ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA dades de terceres persones?

Amb caràcter general, queda prohibit que els usuaris facilitin dades personals relatives a tercers. No obstant, en el supòsit de que l’usuari faciliti dades personals de tercers haurà, prèviament a la inclusió o comunicació de les seves dades a ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA, d’informar a aquestes persones sobre el contingut d’aquesta Política de Privacitat. L’usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d’aquestes terceres persones per a la comunicació de les seves dades personals a ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA amb les finalitats previstes a la present Política de Privacitat.

 

Com exercito els meus drets?

L’usuari pot, en qualsevol moment, revocar, el consentiment prestat, així com sol·licitar a ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA. confirmació sobre si les seves dades personals estan sent tractades per nosaltres i, en cas afirmatiu, accedir a aquestes. Així mateix, pot sol·licitar la rectificació d’aquelles dades inexactes o bé, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, per la qual cosa només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També podrà oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies. ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA deixarà de tractar les dades personals, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Per últim, quan sigui procedent, l’usuari podrà exercitar el dret de portabilitat per a obtenir les dades en format electrònic o que es transmetin a una altra entitat.

A aquests efectes podrà utilitzar els següents canals, acompanyant sempre fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la seva identitat:

  • Per carta a la direcció: Plaça Margarida Xirgu, 1- 08004 Barcelona
  • Per correu electrònic a escenografs@gmail.com
  • Per últim, en cas de que l’usuari tingui coneixement o consideri que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, podrà dirigir-se al nostre responsable de seguretat o bé presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat

ASSOCIACIÓ D´ESCENOGRAFS DE CATALUNYA es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta Política de Privacitat. Quan es produeixin aquests canvis, es comunicaran als usuaris mitjançant avisos al Portal, per correu electrònic o bé a través de qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.